موفقیت سازمان شما به توانایی های کارکنان وابسته است.

 

مشاوران پادمیرا گستره وسیعی از راهکارهای آموزشی را برای ایجاد دانش و مهارت از سطوح فردی و پرسنلی تا سطح سازمان ارائه می نماید. راهکارهای نوین ارائه شده در بسیاری از سازمانها برای ایجاد تغییر در سطح کارایی و اثربخشی فرایندها و بهبود کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته است.

بسیاری از دوره های آموزشی در زمینه سیستمهای مدیریت و گواهینامه محصول ( خصوصاً CE) در شرکت پادمیرا طرح ریزی شده و ارائه می گردد، که عمده آن عبارت است از:

 

دوره های آموزشی مرتبط با سیستم های مدیریت:

 

کد

عنوان دوره

مدت (روز)

پیش نیاز

QSP

مبانی سیستمهای مدیریت کیفیت

یک

__

QSR

الزامات استاندارد ISO 9001

یک

QSP

MMS

الزامات استاندارد ISO 13485

یک

QSP

EMS

الزامات استاندارد ISO 14001

یک

__

OHS

الزامات استاندارد OHSAS 18001

یک

__

QSD

مستند سازی سیستمهای مدیریت

یک

QSR

MSA

آموزش ممیزی بر اساس استاندارد ISO 19011

دو

QSP & QSR

PMG

سیستم مدیریت کیفیت پروژه (ISO 10006)

یک

مبانی مدیریت پروژه

TSG

راهنمای سیستم مدیریت کیفیت در آموزش

(ISO 10015)

یک

Training and HR Basics

STG

تکنیکهای آماری در سیستمهای مدیریت کیفیت

(ISO 10017)

یک

__

MRM

مدیریت ریسک تجهیزات پزشکی (ISO 14971)

یک

MMS

PST

تکنیکهای آماری

یک

__

 

دوره های آموزشی مرتبط با گواهی محصول اروپا CE :

 

کد

عنوان دوره

مدت (روز)

پیش نیاز

CEB

آشنایی با CE Marking

یک

__

CEA

آشنایی باCE Marking پیشرفته

یک

__

COC

آشنایی با گواهی انطباق محصول

CoC- Certificate of Compliance

یک

__

TFP

تهیه مستندات فنی محصولات

(Technical File)

یک

CEB

MDD

دایرکتیو تجهیزات پزشکی

یک

CEA

LVD

دایرکتیو Low Voltage

یک

CEA

EMC

Electromagnetic Compatibility Directive

یک

CEA

MD

دایرکتیو Machinery

یک

CEA

CPD

دایرکتیو مصالح ساختمانی

یک

CEA

 

نکته ۱- اکثر دوره های آموزشی در محل تعیین شده توسط مشتریان برگزار می گردد.

نکته ۲- برای اثر بخشی بیشتر دوره های آموزشی، مشاوران پادمیرا نسبت به تدوین کارگاههای آموزشی متناسب با هر دوره اقدام نموده که در صورت درخواست قابل ارائه می باشد.

 
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ما تماس بگیرید. متخصصین شرکت پادمیرا با کمال میل به کلیه پرسشهای شما پاسخ خواهند داد.
content-shadow