خدمات مشاوره سیستمهای مدیریت (بر اساس برنامه های صدور گواهی استانداردهای سازمان جهانی استاندارد (ISO) و سایر استانداردها و راهنماهای بین المللی معتبر):

اگر شما یک سازمان یا شرکت کوچک، متوسط یا بزرگ هستید و می خواهید:

- گواهینامه معتبری در خصوص انطباق با استانداردهای سری ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025 دریافت نمایید،

- گواهینامه خود را حفظ نموده و سیستم موجود را با کمترین هزینه و بیشترین منافع برای سازمان بهبود داده و ارتقاء دهید،

- کارایی سیستم و فعالیتهای اجرایی خود را افزایش دهید،

- هزینه های حفظ و نگهداری گواهینامه استاندارد یا انطباق خود را به حد اقل برسانید،

- تغییراتی در سیستم خود ایجاد نمایید تا اجرا و همچنین نگهداری از آن ساده تر گردد،

با توجه به منابعی که سازمان شما برای پروژه در نظر می گیرد، پادمیرا یکی از ۲ روش زیر را جهت پیاده سازی سیستمهای مدیریت پیشنهاد می نماید:

گزینه ۱- مشاوره پروژه به صورت کلید در دست:

مشاوران پادمیرا، پروژه پیاده سازی را هدایت کرده و با حضور در محل شما، نسبت به آموزش و مشاوره در جهت انطباق با استاندارد مرجع اقدام می نماید.

متدولوژی اجرایی پادمیرا، شامل پنج مرحله: تحلیل میزان انطباق با استاندارد مرجع، آموزش، طراحی و ارتقاء سیستم مدیریت، ممیزی داخلی و ممیزی صدور گواهی می باشد. در این ارتباط، کلیه فعالیتهای مرتبط با فرایند انطباق اجرا گردیده و کلیه مستندات مرتبط با برآورده ساختن الزامات استاندارد تهیه شده یا با سازمان در جهت تهیه آن همکاری می گردد. پیاده سازی سیستم معمولاً شامل بهبود و ساده سازی فرایندهای جاری سازمان در جهت بهره گیری از حداکثر مزایای استاندارد مرجع می باشد.

گزینه ۲- مشاوره محدود:

در صورتی که شما یک سیستم قدیمی (پیاده سازی شده در گذشته) داشته، یا نیاز به نگهداری، بهبود یا ارتقاء سیستم فعلی داشته باشید، یا در صورتی که نیروهای آموزش دیده برای استقرار یک سیستم جدید در سازمان شما در دسترس بوده اما شما به برخی کنترلها و راهنمایی جهت اطمینان از صحت مسیری که در پیش گرفته اید نیاز داشته باشید، مشاوران پادمیرا روشی را بر پایه تعداد نفرروز کمتر خدمات مشاوره با تمرکز روی مسیر حرکت پروژه شما در جهت موفقیت در ممیزیها، با تکیه بر منابع داخلی سازمان شما ارائه می نماید.

 

روش اجرای پروژه ها:

مشاوران پادمیرا گستره وسیعی از روشهای اختصاصی (Custom Tailored) مشاوره و آموزش را جهت کمک به سازمانهای کوچک، متوسط و بزرگ برای موفقیت آنها در ثبت و صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت ارائه می نماید.

برای هریک از اهداف شما در خصوص اخذ گواهینامه یک سیستم مدیریت، ارتقاء سیستم مدیریت فعلی یا اعتلای فرایندهای کسب و کار سازمان، مشاوران پادمیرا یک برنامه خاص را طراحی و آن را به نحوی که با کلیه نیازهای شما انطباق یابد سفارشی سازی خواهد نمود. رویکرد پادمیرا در مشاوره بیشترین کارایی و اثربخشی را در دستیابی به انطباق و صدور گواهینامه استانداردهای مرجع به اثبات رسانده است، بعنوان مثال، زمان معمول برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع حدود ۱۲ ماه است، درحالیکه خدمات آموزش و مشاوره اختصاصی پادمیرا، در زمان ۴ الی ۶ ماه با کیفیت بالاتری به اهداف مذکور دست می یابد.
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ما تماس بگیرید. متخصصین شرکت پادمیرا با کمال میل به کلیه پرسشهای شما پاسخ خواهند داد.
content-shadow