OHSAS 18001

مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی (که معمولاً به نام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود) سیستمی برای سلامتی و همچنین ایمنی در محیط کار ارائه می نماید.

امروزه، با توجه به حساسیتهای بوجود آمده در فضای تجاری، ایمنی و بهداشت شغلی به یکی از عوامل موفقیت سازمانها تبدیل شده و در کارایی و اثربخشی سازمانها تأثیر مستقیم دارد. هدف از طراحی این استاندارد، کمک به سازمانها جهت اثبات تعهد آنها به تأمین یک محیط کاری ایمن و اثربخش از طریق شناسایی خطرات آنها و بهبود کارایی از طریق مدیریت این موقعیتها می باشد.

همچنین سازمانها ممکن است سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای مشخص نمودن تغییرات در قوانین و محافظت از نیروی کار خود پیاده سازی نمایند. OHSAS 18001 یک محیط کاری ایمن و سلامت را فراهم می سازد.

در جریان پیاده سازی، فعالیتهای حوزه های زیر، تحت پوشش OHSAS 18001 اجرا می گردند:

-        طرح ریزی برای شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک

-        برنامه مدیریت خطرات

-        ساختار و مسؤولیتها

-        آموزش، آگاهی و صلاحیت

-        مشاوره و ارتباطات

-        کنترل عملیات

-        آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

-        اندازه گیری، پایش و بهبود عملکرد

این استاندارد در هر سازمانی که علاقمند به حذف یا کاهش خطرات برای کارکنان و همچنین سایر طرفهای ذینفع و سهامداران که ممکن است در معرض خطرات ایمنی و بهداشت مرتبط با فعالیتهای سازمان قرار گیرند کاربرد دارد.

برخی از مزایای پیاده سازی سیستم مطابق با OHSAS 18001 عبارتند از:

-        رضایتمندی مشتریان، از طریق ارائه محصولات یا خدماتی که کلیه الزامات آنها را در خصوص ایمنی، بهداشت و حفظ سرمایه هایشان رعایت می نمایند.

-        کاهش هزینه های جاری از طریق کاهش زمان تعطیلی ناشی از حوادث یا بیماری، و کاهش هزینه های قانونی و پزشکی مرتبط با حوادث محیط کار

-        بهبود در روابط با طرفهای ذینفع از طریق محافظت از سلامتی اموال، پرسنل، مشتریان و تأمین کنندگان

-        انطباق با قوانین، از طریق شناسایی قوانین و تأثیر آنها بر سازمان و مشتریان آن

-        بهبود مدیریت ریسک، از طریق شناخت شفاف و دقیق کلیه حوادث بالقوه و پیاده سازی کنترلها و سیستم پایش آنها

-        ارتقاء اعتبار سازمان، از طریق تأیید مؤسسات بی طرف در مورد رعایت استانداردها در سازمان

-        افزایش قابلیت رقابت، خصوصاً در مواردی که استقرار سیستم ایمنی، به عنوان یک الزام قراردادی مطرح می گردد.

-        …
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ما تماس بگیرید. متخصصین شرکت پادمیرا با کمال میل به کلیه پرسشهای شما پاسخ خواهند داد.
content-shadow