شرکت سیمان ارومیه، گواهینامه GOST R دریافت می نماید .

شرکت سیمان ارومیه نیز با توجه به فرصتهای صادراتی در کشورهای همسایه بخصوص کشورهای CIS ، بر آن شده است تا با اخذ گواهی GOST R ، ضمن تسهیل فرایندهای بازرگانی خود، سهم بیشتری از بازار این کشورها را به خود اختصاص دهد.در این خصوص مراحل آموزش و مشاوره به منظور برآورده نمودن الزامات تا اخذ گواهینامه از مراجع معتبر، به مشاوران پادمیرا واگذارگردیده است.

نظر دهید

content-shadow